nlfr

Privacy & Cookies

Privacyverklaring

iFiRE Gentse Baan 50, 9890 Asper-Gavere – België
T: +32 (0)9 384 44 40 / E: info@ifire.be / BTW-nummer: BE 0423 265 240.
iFiRE is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van de gegevens die via www.ifire.be worden verzameld.

Versie: 21 juni 2023


  1. iFiRE hecht een groot belang aan uw privacy. In het kader van de GDPR (of Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sedert 25 mei 2018 van kracht is, nemen wij de meest passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. IFiRE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Deze verwerking gebeurt in het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten en omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen.
  2. Wij verzamelen hoofdzakelijk uw contactgegevens zoals uw naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, uw KBO- of BTW-nummer. Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit officiële documenten kunnen door ons worden bijgehouden. Wij bewaren uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.
  3. U heeft principieel het recht om ten allen tijde uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via e-mail naar info@ifire.be of per post naar onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: iFire, Gentse Baan 50, 9890 ASPER- GAVERE. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en – om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan – een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs bevatten. IFiRE houdt eraan zo snel mogelijk en zeker binnen de dertig dagen na uw verzoek te reageren. U dient hierbij wel voor ogen te houden dat iFiRE gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie (U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  4. Principieel zullen uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan derde partijen. Enkel en alleen in bijzondere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, bijvoorbeeld indien wij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht worden. Financiële gegevens worden nooit gepubliceerd en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zou blijken dat uw persoonsgegevens door een datalek toch bij derden terecht komen, dan zullen wij u dit onmiddellijk melden en zullen wij het nodige doen om dit onmiddellijk recht te zetten.
  5. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IFiRE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.