nlfr

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. AANVAARDING
 • 1.1. Behoudens schriftelijk anders luidend akkoord van de verkoper, houdt elke bestelling in dat de koper formeel instemt met de onderhavige voorwaarden waarbij hij uitdrukkelijk erkent door de ondertekening van de bestelbon kennis ervan genomen te hebben.
 • 1.2. Behoudens uitdrukkelijk en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant – hierna genoemd de koper – en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
 • 1.3. Garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen, uitgaande van de invoerder, de fabrikant of de leverancier, kunnen slechts deel uitmaken van deze overeenkomst, voor zover zij de rechten van de verkoper, die uit de wet en deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken.
  1.4. De offertes van de verkoper zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.
2. LEVERING
 • 2.1. De aangeduide leveringstermijn wordt door de verkoper opgegeven ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet-naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
 • 2.2. De verkoper is ontlast van zijn verplichting tot levering zolang de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met bijkomende kosten, niet volledigbetaald is.
 • 2.3. De levering gebeurt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan gebeurt zij op het adres van de woonplaats van de koper. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 • 2.4. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt onder partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de eigendomsoverdracht slechts zal plaats hebben na integrale betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsommen met eventuele intrest en kosten. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
3. BETALING
 • 3.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar.
 • 3.2. Het saldo van de prijs moet door de koper op de overeengekomen leveringsdatum worden betaald. Enkel en alleen het feit deze termijn te overschrijden, doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar lopen. Naast en boven deze nalatigheidsintrest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een bedrag verschuldigd zijn dat forfaitair bepaald wordt op 10 % per openstaande factuur, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR per factuur, als schadevergoeding bedoeld om de verkoper schadeloos te stellen voor de schade die hij kan lijden wegens administratieve kosten en voor de schade inherent aan het beheer van elk dossier voor invordering van schuldvorderingen.
4. GEBREKEN – GARANTIE
 • 4.1. Gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijs kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de koper aanwezig is bij de levering. Indien de koper niet aanwezig is bij de levering of indien de goederen moeten worden uitgepakt of gemonteerd door de koper zelf, dan moet deze zijn eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de 3 dagen na levering. Andere gebreken moet de koper binnen 2 maanden na het ontdekken ervan bij de verkoper schriftelijk meedelen.
 • 4.2. Dit verhaalmiddel vervalt indien het ingeroepen gebrek mede veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen, alsmede wanneer de goederen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming.
 • 4.3. De garantie m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de invoerder, de fabrikant of de leverancier verstrekte waarborgen. De waarborg geldt enkel voor de geleverde goederen en kan niet worden uitgebreid tot de producten die ingeschakeld zijn in een installatie waarin het product voorkomt.
 • 4.4. De garantie vervalt indien de koper zelf wijzigingen of herstellingen aan het geleverde goed heeft verricht of door derden laat verrichten.
 • 4.5. De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het goed niet te gebruiken. Met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument zal in ieder geval rekening worden gehouden om de tussenkomst van de verkoper te bepalen.
 • 4.6. De verkoper is niet gehouden tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van :
  a) Zaken afkomstig van de koper,
  b) De grond waarop en het gebouw waarin de goederen zijn
  geïnstalleerd.
 • 4.7. In alle geval vallen de gebreken die een gevolg zijn van normale slijtage, of van de niet inachtneming door de koper van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet onder de garantie. Evenmin vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen of kleurafwijkingen van de geleverde goederen.
5. VERBREKING – ONTBINDING
 • 5.1. Indien de koper deze overeenkomst verbreekt/annuleert, heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30 % van de verkoopprijs.
 • 5.2. In al de gevallen van ontbinding van de verkoop ten laste van de koper zal het betaalde voorschot de eigendom van de verkoper blijven, ten titel van een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen om de verkoper schadeloos te stellen voor de schade die hij geleden heeft ingevolge kosten en uitgaven gelijk welke aard die hij heeft moeten doen. Wanneer het betaalde voorschot minder bedraagt dan 30 % van de overeengekomen verkoopprijs, zal de koper bovendien om dezelfde redenen ertoe gehouden zijn het verschil te betalen, terwijl een eventueel overschot hem zal terugbetaald worden.
6. BETWISTINGEN
 • 6.1. Op al onze contracten, leveringen en werken, is enkel het Belgische recht van toepassing.
 • 6.2. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van een scheidsrechter welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te Brugge.
7. INSTALLATIE
 • 7.1. De koper zorgt voor eigen rekening en risico voor de installatie van de geleverde goederen, overeenkomstig de geldende normering.
 • 7.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de keuze van installateur door de koper.
 • 7.3. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit foutieve installatie. De installatievoorschriften worden door de verkoper aan de koper kenbaar gemaakt. De goederen dienen steeds geïnstalleerd te worden volgens de laatst geldende plaatsingsvoorschriften.
 • 7.4. Indien de koper kiest voor een installateur, is de koper aansprakelijk voor de informatieoverdracht betreffende de installatievoorschriften.
 • 7.5. Alle door de verkoper ter beschikking gestelde documenten, alsook de mondelinge en schriftelijke adviezen ontslaan de koper niet van zijn aansprakelijkheid voor de plaatsing/installatie van de geleverde goederen.
 • 7.6. Als de koper het wenst, dan kan de installatie worden uitgevoerd door een installateur die de verkoper voorstelt. In dat geval ontstaat er een rechtstreekse overeenkomst tussen de klant en deze installateur. Als de verkoper informatie verstrekt over deze installatie dan is dit enkel als inlichting en vrijblijvend.
8. AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT BESTAANDE SITUATIES
 • 8.1. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het onderzoek of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen haard. De koper draagt het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen.
 • 8.2. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de haard, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde goederen, dan is de verkoper niet aansprakelijk.
 • 8.3. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het onderzoek of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen haard of kachel en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie. De koper draagt het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie.